Wellness in

een luxe sfeer

Ontsnap aan de dagelijkse routine en kom helemaal tot rust.

Volledig loslaten en opladen, dit gevoel willen wij u brengen

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

Deze website en webshop is eigendom van de firma Dymana BV (hierna genoemd “Wellness Misora”), met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 136, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0847.031.714 met BTW nummer BE0847.031.714.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Wellness Misora en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen Wellness Misora en de klant. Wellness Misora behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

3. Online Bestelling

3.1

Wellness Misora behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren bij overmacht, uitputting van de voorraad, een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw. Bij een bestelling op maat wordt een offerte opgemaakt aan de hand van de informatie die de klant doorgeeft. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid hiervan.

3.2

De bestelprocedure via Wellness Misora verloopt als volgt :

Selecteer het gewenste product en u wordt daarna direct doorgestuurd naar de pagina om af te rekenen, waarna betaalwijze en adresgegevens worden gevraagd druk op de knop ‘Bestelling plaatsen’ om de bestelling te bevestigen en om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.

Na het bestellen stuurt Wellness Misora een orderbevestiging per e-mail uit.

Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden.

4. De overeenkomst

4.1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wellness Misora onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wellness Misora is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wellness Misora passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Wellness Misora daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4

Wellness Misora kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wellness Misora op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Wellness Misora gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Online aankopen

Wellness Misora zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voornaamste kenmerken van het/ de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de klant-consument van het herroepingsrecht.

6. Prijs – facturering

6.1

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

6.2

Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

6.3

Wellness Misora behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

7. Herroepingsrecht

7.1

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

7.2

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ;

(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

7.3

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Wellness Misora op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail.

7.4

Wellness Misora verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen.

7.5

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op cadeaubonnen.

Ook wordt er geen terugbetaling gedaan voor de wellness arrangementen zoals vermeld in onze huisregels.

8. Betaling van de diensten

8.1

Het betalen van de diensten gebeurd online tijdens de aankoop.

Enkel in het geval van last minutes wordt de betaling cash voldaan bij aankomst.

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Wellness Misora op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

8.2

Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Wellness Misora de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen.

8.3

Wellness Misora behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.

8.4

De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wellness Misora en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

10. Privacy – gegevensbeleid

10.1

Wellness Misora verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Wellness Misora is gepubliceerd op haar website.

10.2

Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

11. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting

11.1

In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.

11.2

Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.

11.3

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http:// www.consumentenombudsdienst.be/nl.

11.4

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

12. Adresgegevens

Dymana BV

Diestersteenweg 136

3510 Hasselt

België

BTW BE0847.031.714

E-mail: info@wellnessmisora.be

Telefoonnummer: 0499 14 82 40

Laatst aangepast op 5 april 2021

nl_BENL