Wellness dans

une atmosphère luxueuse

Échappez à la routine quotidienne et détendez-vous complètement.

Lâcher prise et recharger complètement, nous voulons vous apporter cette sensation.

Privacybeleid

1. Algemeen

Dymana BV (hierna genoemd “Wellness Misora”), Diestersteenweg 136 te 3510 Hasselt, neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Dymana behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Dymana is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Wellness Misora verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, site, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld voor de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.
 • Bij een bestelling van (para)farmaceutische producten worden beperkte en noodzakelijke medische gegevens opgevraagd zoals info over eventuele zwangerschap of chronische ziekte.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Wellness Misora.

2.2. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke producten, artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Dymana BV, Diestersteenweg 136 te 3510 Hasselt.

Wellness Misora is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wellness Misora zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Wellness Misora daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
  • Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen aan bestaande klanten met het oog op het aanbieden van acties, promoties van andere gelijkaardige producten.
  • Het uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze verzamelen en combineren van persoonsgegevens (zoals beschreven onder punt 2.) met het oog op het beter zicht krijgen op het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en deze gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het leveren van producten en diensten:
  Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
 • (direct) marketing:
  U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Storesquare.
 • Personalisatie en targeting:
  Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
  Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
 • Marktonderzoek en analyse:
  Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:
  Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse:
  Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden:
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Wellness Misora let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wellness Misora zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Wellness Misora moedigt minderjarigen aan, indien zij de website van Wellness Misora bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Wellness Misora door te sturen.

Wellness Misora moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Dymana samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Wellness Misora nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aankoop van producten en diensten die door Wellness Misora via de website worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wellness Misora neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Wellness Misora zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Uw persoonsgegevens kunnen, voor zover de wettelijke en reglementaire beperkingen dit toelaten, doorgegeven worden aan derde bedrijven waarvan Wellness Misora aanneemt dat ze interessante commerciële informatie voor u hebben of als bron voor verrijking van direct marketing referentiebestanden. Bezwaren kunnen vermeld worden in de registratieprocedure of verzet kan aangetekend worden zoals verder aangegeven in dit privacy beleid.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft.

Indien Wellness Misora op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites, apps en digitale toepassingen van Wellness Misora.

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites, apps en digitale toepassingen van Wellness Misora.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Wellness Misora heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wellness Misora uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, contacteer ons op info@wellnessmisora.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, contacteer ons op info@wellnessmisora.be.

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Creakleur, contacteer ons op info@wellnessmisora.be.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als gebruiker van onze diensten, websites en toepassingen (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

11. Het surf- en cookiebeleid van Wellness Misora

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Wellness Misora kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Wellness Misora gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Wellness Misora om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Wellness Misora hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Waarom gebruiken wij cookies? Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:

 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
  • door u als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
  • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond).
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. We verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt).
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (b.v. uw leeftijd, geslacht, regio….) en/of uw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit derde bronnen.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. Bijvoorbeeld: door load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing.
 • Te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in zes categorieën opdelen:

 1. Noodzakelijke Cookies: deze verzamelen geen persoonsgegevens
  • Noodzakelijke cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken:
   • U moet uw gebruikersnaam, paswoord en andere gegevens niet steeds opnieuw invoeren.
   • U moet ons niet steeds opnieuw vertellen of u een abonnement heeft en in welke taal u onze artikelen wenst te lezen.
 2. Analytische cookies om inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van de CIM Internet Studie en wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse opdat we ons werk nog beter op uw noden kunnen afstemmen.
 3. Advertentiecookies die ons toelaten bij te houden hoeveel keer een advertentie werd getoond en ons helpen ervoor te zorgen dat u advertenties niet nodeloos te zien krijgt.
 4. Sociale mediacookies die het mogelijk maken om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.
 5. Cookies die ervoor zorgen dat inhoud en advertenties op uw voorkeuren worden afgestemd.
  • Inhoud: We bouwen een bezoekersprofiel op met als doel de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren, die we afleiden uit verschillende gegevens en uw leesgedrag.
 6. Advertentie- en marketing cookies: Het bezoekersprofiel zorgt ervoor dat we u gepaste advertenties kunnen tonen, op deze website of via de Facebook pixel of Google Remarketing ook op Facebook of op andere websites die u bezoekt.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

 • First party cookies; Wellness Misora maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op de website van Wellness Misora te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze websites zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.
 • Third party cookies; Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Wellness Misora cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.Partijen die mogelijks cookies zetten:
 • Overige en onvoorziene cookies; Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
  Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Creakleur en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera:

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Laatst aangepast op 5 april 2021.

fr_BEFR